The Present Simple

 UŻYCIE

 

Czasu PRESENT SIMPLE używamy aby określić:

  - Czynności, które  wykonujemy w pewnych odstępach czasu.   

  -  stałe zajęcia, przyzwyczajenia, umiejętności, cykliczne działania.

  - prawdy ogólne oraz powszechnie znane, oczywiste prawa i                zasady.

  - czynności, która odbędzie  się w przyszłości (dotyczy rozkładów      jazdy,planowanych czynności, planów szkolnych).

 

 

BUDOWA

ZDANIA TWIERDZĄCE:

 

PODMIOT+CZASOWNIK w formie podstawowej

(w 3 osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę -s)

  

I go to school every day.                             Chodzę do szkoły  codziennie.

We usually eat dinner at home.                  My zwykle jemy obiad w  domu.

She reads newspapers every morning      Ona czyta gazety każdego ranka.

Tom watches television every day.            Tom ogląda telewizję każdego  dnia.                                                                                                            

Susan often tries to help him.                    Susan często próbuje mu pomagać.                                                                                                                                         

 

UWAGA! Zamiast końcówki ‘-s’ w trzeciej osobie l.p. dodajemy końcówkę ‘-es’ do czasowników kończących się na : -sh, -ch, -ss, - x lub -o

np. : finish- finishes;            go- goes

 

Jeśli natomiast czasownik kończy się na ‘y’, a przed nim stoi spółgłoska, w trzeciej osobie l.p zamieniamy to ‘y’ na ‘ie’ oraz dodajemy końcówkę ‘-s’

np.: carry- carries; study- studies

 

PYTANIA:

Tworzymy poprzez wstawienie słów posiłkowych ‘do’ lub ‘does’.

 

DO  + PODMIOT + CZASOWNIK +... ?

DOES ( w 3 osobie l.p.)

 

Przykłady pytania ogólne:

Do you go to school?                                                    Czy chodzisz do  szkoły?

Do they like coffee?                                                     Czy oni lubią kawę?

Does she read newspapers every morning?               Czy ona czyta  gazety każdego ranka?                                                                                                                                       

Does Tom go to the cinema every week?        Czy Tomek chodzi do  kina co tydzień?                                                                                                           

 

krótkie odpowiedzi:

Yes, I do/        No, I don’t.

Yes, she does./        No, she doesn’t.

 

pytania szczegółowe:

Where do you go every day?               Gdzie ty chodzisz  codziennie?                                                                                            

What do they like?                                 Co oni lubią ?

When does she read newspapers?                          Kiedy ona czyta gazety?                                                                                                   

 

PRZECZENIA:

Tworzymy przez dodanie ‘not’do słów posiłkowych : do i does.

Krótkie formy przeczące to: DON’T i DOESN’T.

PODMIOT      +     DON’T                           +  CZASOWNIK

                              DOESN’T ( w 3 osobie l.p.)

Przykłady

 

I do not (don't) often read books.                         Ja nie czytam często książek.

They do not (don't) usually eat dinner at home.    Oni zwykle nie jedzą                                                                                                                              obiadu w domu.

We do not (don’t) like Mark.                          My nie lubimy Marka.

She does not (doesn't) help her mother.        Ona nie pomaga swojej mamie.

Tom does not (doesn’t) go to the cinema every week                                                                                                                                 Tom nie chodzi do kina co tydzień.

 

 

  OKREŚLENIA TYPOWE DLA CZASU PRESENT SIMPLE

every day

każdego dnia

every week

każdego tygodnia

every year

każdego roku

every .....

każdego....

sometimes

czasami

occasionally

czasami

often

często

never

nigdy

always

zawsze

usually

zwykle

seldom

rzadko

   Przysłówki częstotliw ości odpowiadają na pytanie:  jak często?- how often?   

 

always

usually

often

sometimes

seldom

never

zawsze

zwykle

często

czasami

rzadko

nigdy

 

  

 

czas present simple zdania twierdzące pytające i przeczące

Zad.1  Utwórz zdania twierdzące  w czasie teraźniejszym

 1. I ________ (go) shopping with my brother.

 2. We sometimes ________ (use) a dictionary in class.

 3. My friends ________ (study) Italian at their school.

 4. School ________ (finish) at three o´clock.

 5.You ________ (live) near me.

 6. He ________(like) rap music.

 7. She ________ (do) her homework before dinner.

 8. We ________ (play) tennis in school on Wednesday afternoon.

9. I ________ (watch) TV in the evening.

10. My mother ________ (teach) art.

 

Zad 2.  napisz pełne zdania przeczące  w czasie teraźniejszym

1. I study French. _____________________________________________

2. School finishes at two o´clock. _____________________________________________

3. You copy from other students. _____________________________________________

4. We think English is easy. _____________________________________________

 5. My friends play volleyball. _____________________________________________

6. I watch TV on Saturday morning. _____________________________________________

7. She speaks Chinese. _____________________________________________

 8. The dog likes cats. _____________________________________________

 9. They listen to pop music. _____________________________________________

 10. I play with my hamster every day. _____________________________________________

 

Zad 3. napisz pytania oraz krótkie odpowiedzi w czasie terazniejszym

1. live / at / you / Do / school / ?

 _____________________________________________ No, ___________________

2. in / students / Do / the canteen / ? / eat

 _____________________________________________ Yes, ___________________

3. to school / your brother / on Saturday / ? / Does / go _____________________________________________ No, ___________________

4. live / near / Do / your friends / you / ?

 _____________________________________________ Yes, ___________________

5. at / school/ finish / Does / three o´clock / ? _____________________________________________ No, ___________________

 

Zad 4. Present simple.

 1. I _________ (play) tennis after school.

 2. You _________ (start) school at nine o´clock.

3. We _________ (have) lunch at school.

 4. They _________ (watch) TV after dinner.

 5. She _________ (not get up) at seven o´clock.

 6. We _________ (go) to bed at nine o´clock.

 7. What time _________ I _________ (get) up?

 8. What _________ she _________ (do) after school?

9. He _________ (play) football.

 10. Susan _________ (go) to the cinema.

11. My mother _________ (start) work at half past seven.

 12. What _________ they _________ (do) in the evening?

 13. How _________ you _________ (spell) that in English?

 14. Brian _________ (get) up at eight o´clock.

15. Where _________ John and Martin _________ (go ?

 16. Serena _________ (not know) what to do.

 17. Wendy _________ (not like) to do shopping.

 18. My grandfather _________ (not live) in London.

 19. My sisters _________ (walk) to school every day.

 20. My best friend _________ (like) math.

 21. My brother and I _________ (have) breakfast at half past seven.

 22. My cousin _________ (study) biology.

 23. We _________ (go) to the cinema at the weekend.

24. When _________ Mary _________ (start) school?

25. Gill _________ (not work) in a supermarket.

 

Zad 5. Present Simple.

 1. Uncle Joe _________ (wear) glasses.

2. Ducks _________ (love) water.

3. The sun _________ (rise) in the east.

 4. The children _________ (not go) to school by bus.

5. Juanma _________ (enjoy) singing.

6. Jesus _________ (not lend) me his bike.

 7. Monkeys _________ (like) bananas.

8. Pepi _________ (not collect) stamps.

9. The earth _________ (go) around the sun.

10. It often _________ (snow) in winter.

 11. We _________ (wash) our hands.

 12. We _________ (eat) three meals a day.

13. _________ he _________ (type) very fast?

 14. Lucía _________ (work) at the court.

15. Everyone _________ (make) mistakes.

 16. Winter _________ (not come) after spring.

17. _________ you _________ (like) my new bike?

 18. _________ she _________ (walk) to school?

 19. Pedro _________ (speak) English very well.

 20. My dog _________ (bark) very loudly.

21. _________ Sara _________ (read) in bed?

 22. _________ babies _________ (sleep) during the day?

The Present Continuous tense (czas teraźniejszy ciągły): 

      Czas ten dotyczy czynności które odbywają się w chwili kiedy jest o nich mowa (teraz). Czas ten również odnosi się do stanu rzeczy lub czynności które są traktowane jako tymczasowe. Czas present continuous możemy używać opisując czynności planowane w niedalekiej przyszłości. 

Zdanie twierdzące tworzymy używając:

osoba (podmiot) + czasownik  danej osobie (am/is/are) + czasownik z końcówką -ing + dopełnienie

Do większości czasowników dodajemy końcówkę -ing od razu.  

play - playing  

fly - flying 

work - working

do - doing

Natomiast: 

1.jeśli czasownik kończ się na literę -e: to skreślamy je i wstawiamy końcówkę -ing, na przykład:

 Live- living

have- having

dance- dancing

2.jeśli czasownik jest jednosylabowy i kończy się na spółgłoskę,  a przed nim jest samogłoska, to podwajamy ostatnią literę i dodajemy -ing, na przykład :

run-running

put-putting

get up- getting up

Uwaga:Jeżeli mamy do czynienia z czasownikiem wielosylabowym to ta zasada też obowiązuję ale tylko wtedy, kiedy akcent pada na ostatnią sylabę np.

commit-committing

begin- beginning

Jeszcze jedna zasada mówi, że jeżeli czasownik, niezależnie od tego ile ma sylab, kończy się na literę „L”, to zdwajamy tą literę i dodajemy końcówkę „ing” np. 

travel-travelling

3.Kolejna zasada  mówi o tym, że jeżeli czasownik kończy się na litery “ie”, to zamieniamy te litery na jedną literę “y” i dodajemy końcówkę “ing”.

lie-lying
die-dying

 

 I am watching TV now. - Oglądam teraz telewizję. 

 We are having dinner at the moment.  - My jemy obiad w tej chwili.

 She is doing her homework. - Ona odrabia pracę domową. 

 

Zdanie przeczące tworzymy używając formy przeczącej czasownika być dla danej osobie (’m not, isn’t, aren’t). 

 I'm not writing a letter at the moment - W tej chwili nie piszę listu.

 They aren’t doing their homework now - Oni nie odrabiają teraz swojej pracy domowej.

 He isn’t cooking today - On dzisiaj nie gotuje 

 

Wyrazy lub zwroty które są używane w tym czasie:  now (teraz), at the moment (w tej chwili), today (dzisiaj), this week (w tym tygodniu), look! (popatrz), be careful (uważaj), listen (słuchaj!),tonight(dziś wieczorem),this year(w tym roku),at present(obecnie, teraz).

  

Zdania pytające: 

1.Pytanie typu tak/nie:

             Czasownik danej osoby + osoba + czasownik z końcówką -ing + dopełnienie. 

           -  Are you playing tennis today? - Czy grasz dzisiaj w tenisa?

             Yes, I am.                              

             No, I’m not.                            

           -  Are they washing the car now? - Czy oni myją teraz samochód?

             Yes, they are.

             No, they aren’t. 

             Is she cooking now?              - Czy ona teraz gotuje?

             Yes, she is.

             No, she isn’t.

 

2.Pytanie z zaimkiem pytającym:

 

 Pytajnik + czasownik danej osoby (am/is/are) + osoba + czasownik z końcówką -ing   + dopełnienie.

Where are you going now? - Gdzie ty teraz idziesz?

What are they doing? - Co oni robią?

When is he leaving? - Kiedy on wyjeżdża?

 

Stative verbs (czasowniki statywne): 

są to czasowniki, które służą częściej do opisu stanu rzeczy niż do opisu czynności. Zazwyczaj te czasowniki nie wymagają dodawania końcówki -ing, chociaż odnoszą się one do sytuacji w bieżącej chwili.

Wśród nich:

 

 1.Czasowniki zmysłów: see (widzieć), hear (słyszeć), smell (wąchać), feel (czuć), taste (smakować)

 I see you - Ja cię widzę

 I hear you - Ja cię słyszę

Te czasowniki mogą występować z końcówką -ing, ale wtedy będą miały inne znaczenie niż zwykle. 

 

I see you - Ja cię widzę

  I am seeing you tomorrow - Spotkam się z tobą jutro.

 - This soup tastes nice - Ta zupa smakuje dobrze

   I am tasting the soup - Ja próbuję zupę.

 

2.Inne czasowniki typu love (kochać), like (lubić), hate (nienawidzić), want (chcieć), need(potrzebować), belong (należeć), believe (wierzyć), understand (rozumieć),agree (zgadzać się), think (myśleć/sądzić), forget (zapomnieć), know (wiedzieć).

 I understand you - Ja cię rozumiem.

 She needs some new shoes - Ona potrzebuje nowych butów.

 We like this film - My lubimy ten film.

 

Ex. 1 Podane czasowniki zapisz z końcówką –ing.
swim - __________________
play - ___________________
run - ___________________
write - __________________
watch - __________________
dance - __________________
go - _____________________

Ex. 2 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w czasie Present Continuous.
1.      Mary and Rob ____________________ (play) volleyball in the garden.
2.      I ________________  (not do) my homework at the moment.
3.      _______ he __________ (listen) to music now?
4.      My sister _____________ (drink) ornage juice now.
5.      My friends ________________ (not use) the computer at the moment.
6.      My granny __________________ (bake) cookies in the kitchen.
7.      Jane and Peter _________________ (not eat) sandwiches now.
8.      _______ they ____________ (talk) on the phone now?

Ex3 Wpisz w zdania czasowniki z nawiasów w czasie Present Simple lub w czasie Present Continuous.
1. Jack ................................ (wear) his new hat today.
2. The baby ............................ (sleep) at the moment.
3. Kate sometimes .......................... (wear) long skirts.
4. ............................ (it/snow) heavily today?
5. How much ............................ (it/cost)?
6. They .............................. (not/play) computer games now.
7. Mr Morgan ........................ (work) in a museum.
8. How often ........................... (you/go) to the cinema?
9. Please be quiet! I ....................... (try) to do my homework.
10. I ......................... (not/like) rainy days. 

 

 

 

Czas Present Perfect:

czas ten dotyczy czynności które odbywały się w przeszłości i ich rezultat lub wynik istnieje w teraźniejszości. Używając tego czasu możemy opisać nasze doświadczenia życiowe (rzeczy które robiliśmy lub nie) do dnia dzisiejszego. Ten czas również opisuje czynności lub stan rzeczy które rozpoczęły się w przeszłości i nadal trwają. 

Zdanie twierdzące tworzymy używając:

podmiot + have(dla trzeciej osoby has) + trzecia forma czasownika + dopełnienie

Trzecia forma dla czasowników regularnych jest taka sama jak czas przeszły danego czasownika (na zasady tworzenia czasu przeszłego dla czasowników regularnych proszę spojrzeć w dziale „Czasy przeszłe”).

Start-started-started

Play-played-played

Finish-finished-finished

 Natomiast trzecią formę dla czasowników nieregularnych trzeba nauczyć się na pamięć.

  Buy-bought-bought

  Do-did-done

  Write-wrote-written

I have (‘ve) lived in Zambrow for 10 years now - Mieszkam w Zambrowie od 10 lat (i nadal mieszkam). 

 We have just finished dinner - Akurat skończyliśmy obiad.

  She has (‘s) already done her homework - Ona już odrobiła swoją pracę domową. 

 Z tym czasem są związane pewne wyrazy które są dla nas wskazówką, żebyśmy używali ten a nie inny czas (np. Past Simple).  

  1. For (przez pewien okres): for two days, for three hours, for four weeks, for ages (przez wieki)
  2. Since (od jakiegoś punktu w czasie): since 2010, since May, since last holiday, since Monday. 
  3. Already (już, od jakiegoś czasu):  We have already seen this film - Już                                                                                            oglądaliśmy ten film.
  4. Just (akurat, właśnie)

    She has just gone to the shops.-Ona właśnie poszła do sklepów.

  5. Recently (ostatnio):

          I haven’t seen Tom recently.- Ostatnio nie widziałem Toma.

       6.Ever (kiedykolwiek)

          Have you ever been to London?-Czy kiedykolwiek byłeś w Londynie?

       7. Never (nigdy)

           She has never eaten Indian food.- Ona nigdy nie jadła Indyjskich potraw.

       8.Yet (nadal, do tej pory, jeszcze, już)

            I haven’t finished work yet.- Nie skończyłem jeszcze pracy.

            Have you cooked dinner yet?- Czy ugotowałeś już obiad?

 Występują również inne wyrazy związane z tym czasem, takie jak:

up to now-do tej pory

before-przedtem

today-dzisiaj

Zdanie przeczące tworzymy używając haven’t (have not) lub hasn’t (has not).

 We haven’t been to the USA yet.- Jeszcze nie byliśmy w Stanach. 

She hasn’t cooked dinner yet.- Ona jeszcze nie ugotowała obiadu.

Zdania pytające: 

 1.Pytanie typu tak lub nie

         Have lub Has + osoba + III forma czasownika + dopełnienie

        -Have you met Tom today?- Czy spotkałeś Toma dzisiaj?

            Yes, I have./ No, I haven’t.

       -Has He written the letter?- Czy on napisał list?

            Yes, He Has. / No, He hasn’t.

2.Pytanie z zaimkiem pytającym. 

        Zaimek pytający + Have lub Has + osoba + III forma czasownika + dopełnienie

        -Where have you been all day?- Gdzie byłeś cały dzień?

        -How long has she lived in Warsaw?- Jak długo ona mieszka w Warszawie?

UWAGA: W tym czasie nie możemy zadać pytania kiedy dana czynność została wykonana, w tym celu musimy użyć czasu Past Simple.

        -I have bought a new car.- Kupiłem nowy samochód.

        When did you buy it?- Kiedy go kupiłeś?

        I bought it two weeks ago.- Kupiłem go dwa tygodnie temu.

 

Stosowanie been i gone. 

-Jeśli dana osoba była gdzieś i teraz jest z powrotem na miejscu, to używamy ‘been’.

She has been to the shops.- Ona była w sklepie ( i teraz jest w domu).

-Jeśli dana osoba poszła gdzieś i jeszcze nie wróciła to używamy gone.

She has gone to the shops.- Ona poszła do sklepu (jeszcze nie wróciła).

 

Stosowanie czasu Present Perfect lub Past Simple.

 

Czasami dostajemy polecenie, abyśmy użyli czasowników w nawiasach w czasie Past Simple albo Present Perfect. W tej sytuacji musimy zwrócić uwagę na wskazówki w zdaniu, które powiedzą nam, którego czasu mamy użyć. Więc jeśli znajdziemy w zdaniu wyrazy typu:

 Yesterday, last week, two weeks ago… itd. To używamy Past Simple.

 Natomiast jeśli w zdaniu mamy takie wyrazy typu: for, since, already, just… itd. To uzywamy Present Perfect.

1. You (ever be) to the U.S.A.? Have you ever been to the USA?

2. I (visit) Cambridge in October.  I visited Cambridge in October.

 

 

Utwórz zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Perfect.

1. (she / pass the exam?)

_______________________________________________________________

2. (you / eat lunch yet?)

_______________________________________________________________

3. (he / read the newspaper today?)

______________________________________________________________

4. (you / not / study French for ten years)

_______________________________________________________________

5. (they / be in London for six months)

_______________________________________________________________

6. (where / you / be?)

_______________________________________________________________

7. (we / not / go to Paris)

_______________________________________________________________

8. (she / not / see ‘The Lord of the Rings’)

_______________________________________________________________

9. (he / not / meet my mother)

_______________________________________________________________

10. (they / not / visit St. Paul’s Cathedral yet)

__________________________________

 

Użyj czasowników w nawisach w czasie Present Perfect lub Past Simple.

1. You (ever be) to the U.S.A.?

2. Yes, I (go) there for a holiday in 2003.

3. I (visit) Cambridge in October.

4. Jenny (never be) to Oxford.

5. Carolina (call) a travel agent yet?

6. Yes, she (already buy) the plane tickets.

7. I (take) my students-to London in April.

8. I (not see) Karen at the party last night.

9. Mr Morgan (change) his telephone number three days ago.

10. What time (Jane phone)?