The Past Simple tense (czas przeszły)

 

Czas ten dotyczy czynności, które odbywały się w określonym czasie w przeszłości i zakończyły się.

Zdanie twierdzące tworzymy używając:

 Podmiot + czasownik w czasie przeszłym + dopełnienie

Czasu przeszłego dla czasowników nieregularnych trzeba nauczyć się na pamięć.

go – went

Buy- bought

Have- had

Do- did

Write- wrote

Dla większości czasowników regularnych, ich formę czasu przeszłego tworzymy poprzez dodanie końcówki – ed.

Play – played

Start – started

Work- worked

Natomiast:

 1.   Jeżeli czasownik kończy się na ‘’e’’ to dodajemy tylko końcówkę – d.

Live- lived

Dance- Danced

Smile- Smiled

2.   Jeżeli czasownik kończy się na ‘’sh, ch, ss, x’’ to dodajemy końcówkę – ed.

Finish- finished

Watch- watched

Miss- missed

Fix-fixed

3.    Jeżeli czasownik kończy się na ‘’y’’ a przed nim jest spółgłoska, to zamieniamy ‘’y’’ na ‘’i’’ i dodajemy – ed.

Study- studied

Tidy- tidied

4.     Jeżeli czasownik jest jednosylabowy i kończy się na spółgłoskę, a przed nią jest samogłoska, to podwajamy ostatnią literę i dodajemy – ed.

Stop- Stopped

Drop- dropped

 Wyrazy często używane w tym czasie to:

 Yesterday- wczoraj

 Last week- ubiegły tydzień

 Two days ago- dwa dni temu

 

I watched TV yesterday In the afternoon.

We had lunch at school.

She got up at 8 o’clock.

 

Zdanie przeczące tworzymy używając didn’t (did not) i czasownika w formie podstawowej. 

- I went to school yesterday.           Poszedłem do szkoły wczoraj.

   I didn’t go to school yesterday.     Nie poszedłem wczoraj do szkoły.

- He did his homework last night.     On odrobił swoją pracę domową ubiegłej nocy.

  He didn’t do his homework last night.    On nie odrobił swojej pracy domowej                                                                            ubiegłej nocy.

 - We had lunch at school.                 Jedliśmy drugie śniadanie w szkole.

   We didn’t have lunch at school.      Nie jedliśmy drugiego śniadania w szkole.

Zdania pytające:

  1.  Pytanie typu tak lub nie.

Did + osoba + czasownik w formie podstawowej + dopełnienie

- Did you watch TV last night?     Czy oglądałeś telewizję ubiegłej nocy?

   Yes, I did.      No, I didn’t.

- Did she do her homework?        Czy ona odrobiła swoją pracę domową?

   Yes, she did.        No, she didn’t.

 

2.   Pytanie z zaimkiem pytającym.

 Zaimek pytający + did + osoba + czasownik w formie podstawowej + dopełnienie 

- What time did you get up yesterday?   O której godzinie wstałeś wczoraj?

 - Where did they spend their last holiday?   Gdzie oni spędzili swoje ostatnie                                                                                  wakacje?

 - When did she buy her new dress?       Kiedy ona kupiła jej nową sukienkę?

 

 

Czas przeszły z zastosowaniem czasownika „być” w czasie przeszłym.

Zdanie twierdzące tworzymy używając:

Podmiot + czasownik danej osoby w czasie przeszłym + dopełnienie

I was ill two days ago.        Byłem chory dwa dni temu.

They were In Warsaw last week.       Oni byli w Warszawie w ubiegłym tygodniu.

He was at school yesterday.         On był w szkole wczoraj.

   Zdanie przeczące tworzymy używając formy przeczącej czasownika „być” w czasie przeszłym.

 I wasn’t ill two days ago.    Nie byłem chory dwa dni temu.

They weren’t In Warsaw last week.  Oni nie byli w Warszawie w ubiegłym tygodniu.

He wasn’t at school yesterday.    On nie był w szkole wczoraj.

 

 Zdania pytające:

 1.   Pytania typu tak lub nie.

 Czasownik „być” w czasie przeszłym + osoba + dopełnienie

  Were you ill two days ago?                       Czy byłeś chory dwa dni temu?

Yes, I was.    No, I wasn’t.

Was she at school yesterday?                 Czy ona była w szkole wczoraj?

Yes, she was.          No, she wasn’t.

Were they hungry?                                   Czy oni byli głodni?

Yes, they were.        No, they weren’t.

2.   Pytanie z zaimkiem pytającym

 Zaimek pytający + Czasownik „być” w czasie przeszłym + osoba + dopełnienie

What time were you at home?                 O której godzinie byłeś w domu?

When were they In Warsaw?                   Kiedy oni byli w Warszawie?

Why was he at home yesterday?            Dlaczego on był w domu wczoraj?

 

 

I. Uzupełnij prawidłową formą czasownika w czasie Past Simple

1. We (do)…………………the shopping an hour ago.
2. Peter (have) …………………a shower in the morning.
3. It (rain) ………………… here an hour ago.
4. She (tell) ………………… me the time.
5. I (be) ………………… very tired.
6. Max and Henry (watch) ………………… an interesting film.

II. Zmień zdania twierdzące na pytające:

1. She got up at 11 o’clock last Saturday. ………………………………………………………………….
2. They were composers. …………………………………………………………………………………………..
3. Mike cycled in the park two hours ago. ………………………………………………………………….

III. Od podanych zdań utwórz przeczenia:

1. Mark’s parents were at home last night. ……………………………………………………….
2. Susan worked all night yesterday. ……………………………………………………………………….
3. You and your sister saw a crocodile in Africa in 1997.
…………………………………………………………………………………….

IV. Wpisz odpowiednią formę czasowników:
…………-came …………-put …………-stole     know-……… read-………… write-……… …………-tried         eat-………


V. Ułóż pytania do podkreślonych części zdania:
1. His father washed the car last weekend. ……………………………………….
2. Mark and Sue ate pizza yesterday. ………………………………………..

VI. Uzupełnij prawidłową formą czasownika w czasie Past Simple:

1. Megan (go) …………………… to London two days ago.
2. Mike and Peter (be) …………………… singers.
3. That plane (fly) ……………………… to Portugal.
4. They (buy) …………………… a car last weekend.
5. Yesterday I (dance) ………………… all night.
6. You (wear) ………………… a uniform when you were at school.

VII. Zmień zdania twierdzące na pytające:

1. The last lesson began at 3.15. ………………………………………………………………………….
2. My father worked in a bank in 1999. …………………………………………………………….
3. She was born in Australia. ………………………………………………………………………….

VIII. Od podanych zdań utwórz przeczenia:

1. Helen met her husband in 1997. …………………………………………………………………….
2. Mary was with her brother at the cinema. …………………………………………………………
3. Andy and Peter cooked dinner last Friday. …………………………………………………………………….

IX. Do każdego zdania ułóż pytanie i przeczenie

 

1. I watched the match alone.

 - ……………………………………………………………………………

 - ……………………………………………………………………………

 2. He called us yesterday.

 - ……………………………………………………………………………

 - ……………………………………………………………………………

 3. She got up at seven yesterday.

-  ……………………………………………………………………………

 - ……………………………………………………………………………

 4. I saw Bill last Saturday.

 - ……………………………………………………………………………

 - ……………………………………………………………………………

 5. He borrowed some money from my sister.

- ………………………………………………………

-............................................................................

 

 

Czas przeszły z czasownikiem „być”

  Utwórz zdania w czasie przeszłym.

 1. (I /not be / at the cinema last night.)

 ________________________________________________

 2. (the children / be / naughty?)

 ________________________________________________

 3. (we / be / in a cafe when you called.)

 ________________________________________________

 4. (I /not be / late?)

 ________________________________________________

 5. (she / be / a teacher when she was young.)

 ________________________________________________

 6. (where / we / be?)

 ________________________________________________

 7. (you / be / okay?)

 ________________________________________________

 8. (we / be / too tired?)

 ________________________________________________

 9. (how / the party / be?)

 ________________________________________________

 10. (they / be / late for the interview.)

 ________________________________________________

 

 

Past Continuous Tense ( Czas Przeszły ciągły)

 Czas ten dotyczy czynności, które odbywały się w określonym czasie w przeszłości i trwały przez pewien okres czasu lub czynności, które zostały przerwane przez inne czynności w przeszłości również. Czasu tego zazwyczaj używamy, gdy chcemy mówić o jakiejś historii z przeszłości. W odróżnieniu od czasu przeszłego, w czasie tym może zdarzyć się kilka czynności trwających równolegle. Zazwyczaj czynność trwająca dłużej jest opisana w czasie Przeszłym ciągłym, natomiast ta, która zdarzyła się w trakcie trwania dłuższej czynności jest opisana w czasie przeszłym prostym.

Zdanie twierdzące tworzymy używając:

Osoba + czasownik danej osoby w czasie przeszłym + czasownik z końcówką –ing + dopełnienie

Zasada dodawania końcówki –ing została omówiona przy czasie Present Continuous.

I was watching TV all day.                                Oglądałem telewizję cały dzień.

We were having dinner when the phone rang. Jedliśmy obiad kiedy telefon                                                                                        zadzwonił.

He was playing football when he broke his leg. Grał w piłkę nożną gdy złamał                                                                                      nogę.

Proszę zwrócić uwagę, że w tym czasie nie mamy dokładnej informacji, kiedy czynność rozpoczęła się lub czy zakończyła się.

 Wyrazy często używane w tym czasie to:

 when (kiedy) , while (podczas), as (jak), this time yesterday (o tej porze wczoraj), all last night (całą wczorajszą noc), all last week (cały ubiegły tydzień)

   Zdanie przeczące tworzymy używając formy przeczącej czasownika „być”.

 I wasn’t watching TV when mum called me.     Nie ogładałem telewizji kiedy                                                                                              mama mnie zawołała.

 They weren’t going to school when it started to rain.  Oni nie szli do szkoły kiedy                                                                                          zaczął padać deszcz.

 He wasn't chatting for three hours.                        On nie czatował przez trzy                                                                                          godziny.

Zdania pytające:

 1.   Pytanie typu tak lub nie:

 Czasownik „być” w czasie przeszłym + osoba + czasownik z końcówką –ing + dopełnienie

  Were you watching TV all yesterday’s night?   Czy oglądałeś telewizję całą                                                                                                           wczorajszą noc?

Yes, I was.    No, I wasn’t. 

Was she cooking when you came back home?     Czy ona gotowała kiedy wróciłeś                                                                                                                   do domu?

Yes, she was.          No, she wasn't.

Were they going to school when it started to rain?      Czy oni szli do szkoły kiedy                                                                                                     zaczął padać deszcz?

Yes, they were.        No, they weren’t.

 2.   Pytanie z zaimkiem pytającym:

 Zaimek pytający + czasownik „być” w czasie przeszłym + osoba + czasownik z końcówką –ing + dopełnienie

 What were you doing yesterday at nine a.m.?   Co robiłeś wczoraj o 9 rano?

Where was she going when you met her?       Gdzie ona szła gdy ją spotkałeś?

 Utwórz zdania w czasie Past Continuous w odpowiedniej formie (forma twierdząca, pytająca lub przecząca) :

 1. (he / cook)

 _________________________________________________________________

 2. (she / play cards?)

 _________________________________________________________________

 3. (I / not / cry)

__________________________________________________________________

 4. (you / not / feel well)

__________________________________________________________________

 5. (where / I / go when I met you?)

__________________________________________________________________

6. (she / not / sleeping at midnight)

__________________________________________________________________

7. (I / work?)

__________________________________________________________________

8. (you / sleep when I got home?)

__________________________________________________________________

9. (it / rain at lunchtime)

__________________________________________________________________

10. (what / you / do?)

 _________________________________________________________________

 

 

Past Perfect Tense:

 Czas ten dotyczy czynności, które odbywały się przed inną czynnością w przeszłości również. W języku potocznym nazywany Czasem zaprzeszłym, więc czynność odbywającą się najpierw tworzymy w czasie Past Perfect, natomiast czynność późniejszą tworzymy w czasie Past Simple.

Zdanie twierdzące tworzymy używając:

 Osoba + had + III forma czasownika + dopełnienie

I had eaten breakfast before I went to school.  Jadłem śniadanie przed pójściem do szkoły.

She had worked as a teacher before she became a nurse.  Ona pracowała jako nauczycielka przed tym jak została pielęgniarką.

They lived in Warsaw after they had lived in London for ten years.                        Oni mieszkali w Warszawie po tym jak mieszkali w Londynie przez 10 lat.

Wyrazy często używane w tym czasie są podobne do tych, które zostały omówione przy czasie Present Perfect (already, just, since, for, ever, as soon as).

We had just begun the lesson when the bell rang.   Akurat zaczęliśmy lekcje, kiedy                                                                                     dzwonek zadzwonił.           

The game had already begun  when we turned  on the television. Gra już                                                                                rozpoczęła się kiedy włączyliśmy telefon.

 Zdanie przeczące tworzymy używając hadn’t (had not) i III formy czasownika.

 

The party hadn’t finished yet when I got there. Impreza nie skończyła się jeszcze                                                                                                     kiedy tam dotarłam.

Zdania pytające:

1.Pytanie typu tak lub nie:

Had + podmiot + III forma czasownika + dopełnienie

Had the match begun when you turned on the TV?   Czy mecz się rozpoczął gdy                                                                                                   włączyłeś telewizję?

 Yes, it had.    No, it hadn’t.

Had she done her homework before she went to school?    Czy ona odrobiła pracę                                                                          domową przed pójściem do szkoły?

 Yes, she had.           No, she hadn’t.

 

2.Pytanie z zaimkiem pytającym:

 Zaimek pytający + had + podmiot + III forma czasownika + dopełnienie

Where had you lived before 1990?         Gdzie mieszkałeś przed rokiem 1990?

What had she done before she became a teacher?   Czy się zajmowała przed tym                                                                                       jak została nauczycielką?

 

Uzupełnij prawidłową formą czasownika w czasie Past Perfect lub Past Simple:

 1. The game had already begun (already / begin) when we turned (turn) on the television.

2. As soon as Leslie ______________________________ (pay) for her shopping, she __________________________ (leave).

3. After I ____________________________ (talk) to my teacher, everything _________________________ (seem) easier.

4. It _____________________________ (not snow) at the ski resort until they ____________________________ (arrive).

 5. __________________________________________________ (they / just / wake up) when you ________________________________ (call) them?

6. By the time I _______________________________ (meet) him, he _________________________________ (already / make) three films.

7. _______________________________________________ (you / ever / use) a computer before you _____________________________ (get) this job?

8. After the plane _________________________________ (take) off, the young woman _______________________________ (relax).

 9. The little boy ______________________________ (never / be) to the theatre before.

10. We _____________________________________ (just / begin) the lesson when the alarm bell ______________________________ (ring).