The Future Simple (Czas Przyszły z „will”)

Czas ten dotyczy czynności, które przewidujemy, że zdarzą się w przyszłości na podstawie tego, co sądzimy lub czujemy. Czas ten również dotyczy decyzji podjętych w trakcie rozmowy (spontanicznych). Używając tego czasu możemy odnieść się do obietnic (Promise).

 Zdanie twierdzące tworzymy używając:

 Podmiot + will (‘ll) + czasownik w formie podstawowej  + dopełnienie

People will live on the Moon in 2050.              Ludzie będą żyli na księżycu w 2050.

                                                      (przewidywanie na podstawie własnych osądów)

It is cold in here. I will close the window.      Jest zimno tutaj. Zamknę okno.                                                                                      (decyzja podjęta w trakcie rozmowy)

I promise I will do my homework today.       Obiecuję, że odrobię pracę domową                                                                                                        dzisiaj. (obietnice)

Zdanie przeczące tworzymy używając won’t ( will not).

 I won’t help you.   Nie pomogę Ci.

We won’t go to Warsaw next week.   Nie pojedziemy do Warszawy w przyszłym                                                                                                                  tygodniu.

She won’t do her homework today. Ona nie odrobi swojej pracy domowej dzisiaj.

 Zdania pytające:

 1.Pytania typu tak lub nie:

 Will + podmiot + czasownik w  formie podstawowej + dopełnienie

Will you go to Warsaw next week?     Czy pojedziesz do Warszawy w przyszłym                                                                                                              tygodniu?

Yes, I will.     No, I won’t.

Will he be at school tomorrow?           Czy on będzie w szkole jutro?

Yes, he will. No, he won’t.

2.Pytanie z zaimkiem pytającym:

 Zaimek pytający + will + podmiot + czasownik w  formie podstawowej + dopełnienie

 What will you do today after school?            Co będziesz robił dzisiaj po szkole?

Where will they be today in the afternoon?    Gdzie oni będą dzisiaj popołudniu?

When will she visit us?                              Kiedy ona odwiedzi nas?

 

 Napisz prawidłową formę czasu przyszłego, używając „will”.

 1) I _____________________ (to do) my homework tomorrow.

 2) Well, I guess we _____________________ (to ride) the bus to work next week.

 3) He _____________________ (to eat) roast beef for dinner.

4) Jane _______ not ___________________ (to quit) her job on Monday.

 5) I think I _____________________ (to watch) a movie with James tonight.

 6) When _______ Jane ___________________ (to be) old enough to drive?

 7) My sister _______ probably __________________ (to go) to camp this summer.

 

 

Formę „be going to” (mieć zamiar)

 Używamy tę formę kiedy chcemy powiedzieć o naszych zamiarach w najbliższej przyszłości lub kiedy przewidujemy, że dana czynność wydarzy się na podstawie faktów otaczających nas (to co widzimy).

Zdanie twierdzące tworzymy używając:  

 Podmiot + czasownik danej osoby + going to + czasownik w formie podstawowej + dopełnienie

 -I am going to have a party next Saturday.    Zamierzam organizować przyjęcie w                                                                                                          przyszłą sobotę.

-We are going to watch the match on TV tonight.   Zamierzamy oglądać mecz w                                                                                                        telewizji tej nocy.

 -He is going to play football after school today.       On ma zamiar grać w piłkę po                                                                                                         szkole dzisiaj.

 -Look at those black Cloud! It is going to rain. Spójrz na tamte czarne chmury!                                                                                                  Będzie padał deszcz.

 Zdanie przeczące tworzymy używając formę przeczącą danego czasownika osobowego (‘m not, isn’t, aren’t).

 I’m not going to have lunch at school today.  Nie zamierzam jeść drugiego                                                                                             śniadania w szkole dzisiaj.

 We aren’t going to play the match next week. Nie zamierzamy grać meczu w                                                                                                          przyszłym tygodniu.

 She isn’t going to do her homework this afternoon.    Ona nie zamierza odrabiać                                                                                     pracy domowej w te popołudnie.

  Zdania pytające

 1.Pytania typu tak lub nie

 Czasownik danej osoby + osoba + going to + czasownik w formie podstawowej + dopełnienie

Are you going to be at school tomorrow at eight o’clock?          Czy zamierzasz być                                                                             w szkole jutro o godzinie ósmej?

Yes, I am.      No, I’m not.

Is she going to call you today?  Czy ona zamierza zadzwonić do Ciebie dzisiaj?

Yes, she is.    No, she isn’t.

Is it going to rain in the afternoon?     Czy będzie padał deszcz popołudniu?

Yes, it is.        No, it isn’t.

2.Pytania z zaimkiem pytającym

Zaimek pytający + czasownik danej osoby + osoba + going to + czasownik w formie podstawowej + dopełnienie

What are you going to do after school?        Co zamierzasz robić po szkole?

Where are they going to spend their next holiday?   Gdzie oni zamierzają spędzić                                                                                            swoje następne wakacje?

When is she going to invite us to the party?   Kiedy ona zamierza zaprosić nas na                                                                                                                 imprezę?

A. Uzupełnij zdania poprawną formą  be going to.

1 The dog is dirty. We .................................................. (wash) him.

2 I .................................................. (visit) my grandparents on Saturday.

3 We .................................................. (eat) at a restaurant tonight. It’s my mum’s birthday.

4 Paul .................................................. (play) basketball later.

5 When .................................................. you .................................................. (study) for the test?

6 My mum .................................................. (not work) this week. She’s on holiday.

7 What .................................................. you ..................................................(do) this afternoon?

 B. Napisz zdania ze słów podanych poniżej.uży be going to.

1 I / wear / these shoes / to the party

....................................................................................................................................

2 He / make / pizza / tomorrow

....................................................................................................................................

3 My brothers / not watch / TV / tonight

....................................................................................................................................

4 You / study / for your test / this evening

....................................................................................................................................